Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

De technische standaarden van de SFDR zijn gepubliceerd en ander nieuws over Europese duurzaamheidswetgeving

Published: 04-01-2023

Voor financiële marktdeelnemers treedt binnenkort een veelheid aan Europese wetgeving op het gebied van duurzaamheid in werking. De wettelijke verankering van deze duurzaamheidswetgeving is omvangrijk en complex. Een van de eerste duurzaamheidsverordeningen is de SFDR die op 10 maart 2021 in werking zal treden. In ons vorige artikel zijn de belangrijkste SFDR-verplichtingen en acties besproken. Dit artikel gaat in op de laatste ontwikkelingen waaronder de publicatie van de technische standaarden van de SFDR.

Laatste ontwikkelingen:

 • AFM waarschuwt voor te ruime definitie individueel vermogensbeheer in licht van SFDR;
 • Technische standaarden van de SFDR zijn gepubliceerd: minder verplichte indicatoren;
 • Brief over SFDR van gezamenlijke Europese toezichthouders aan Europese Commissie;
 • Onderzoek AFM naar duurzaamheidsinformatie in fondsprospectussen;
 • Impact SFDR op (Fund) Prospectus Assurance volgens de NBA;
 • Vertraging inwerkingtreding gedelegeerde Taxonomieverordening;
 • ACM publiceert leidraad over duurzaamheidsclaims.

AFM waarschuwt voor te ruime definitie individueel vermogensbeheer in licht van SFDR

De AFM heeft in haar sectorbrief van 4 februari 2021 aangegeven dat beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers vaak een te ruime definitie van de beleggingsdienst "het beheren van een individueel vermogen" hanteren. Door de ruime definitie van de beleggingsdienst is er een risico dat er ook andere beleggingsdiensten worden verleend, zoals beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders. Een beleggingsonderneming beschikt mogelijk dan niet over de juiste vergunningen of voldoet niet aan alle wettelijke vereisten die op de desbetreffende beleggingsdienst van toepassing zijn.

Dit standpunt van de AFM heeft impact op de implementatie van de Informatieverordening (SFDR), die op zowel vermogensbeheerders als financieel adviseurs toeziet. De eisen voor een financieel adviseur zijn beperkter dan die voor een vermogensbeheerder. Wij adviseren daarom beleggingsondernemingen goed naar de activiteiten te kijken en deze activiteiten naast de vereisten van de SFDR te leggen. Dat kan veel schelen in implementatiewerkzaamheden. Zo hoeven financieel adviseurs geen due diligence verklaring op hun website te publiceren en hebben zij geen transparantieverplichtingen over het promoten van ESG kenmerken en duurzame beleggingen op hun websites dan wel in periodieke verslagen.

Technische standaarden van de SFDR zijn gepubliceerd: minder verplichte indicatoren

Op 4 februari 2021 hebben de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA's, incl. EIOPA) het eindrapport over het ontwerp van technische standaarden (RTS) onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) uitgebracht. De concept-RTS is nu voorgelegd aan de Europese Commissie, die drie maanden de tijd heeft om ze goed te keuren.

De oorspronkelijke plannen bevatten 32 verplichte en 18 vrijwillige indicatoren over milieu en sociale aspecten waarover moet worden gerapporteerd. Deze zijn nu teruggebracht tot 18 verplichte indicatoren (14 voor beleggingen in ondernemingen, 2 voor staatsobligaties en 2 voor vastgoed). Daarnaast komen er 46 vrijwillige indicatoren waarvan 22 over milieu en 24 over sociale en governance aspecten. Van financiële marktpartijen wordt verwacht dat zij daarvan ten minste 1 in elke categorie (milieu en sociaal/governance) openbaar zullen maken op basis van materialiteit. De concept-RTS bevat ook sjablonen voor precontractuele informatie en periodieke rapportages.

Hoewel de toepassingsdatum van de SFDR (level 1) 10 maart 2021 is, is de toepassing van de RTS (level 2) uitgesteld naar een latere datum. Het voorstel van de ESA's is om de toepassing van de RTS uit te stellen tot 1 januari 2022. De ESA's zijn ook van plan om vóór de toepassingsdatum van de SFDR een verklaring af te geven om de uitvoering van de regels te vergemakkelijken.

Brief over SFDR van gezamenlijke Europese toezichthouders aan Europese Commissie

Hoewel de datum van 10 maart 2021 snel nadert, zijn er nog steeds onduidelijkheden bij de interpretatie van de SFDR. Om snel duidelijkheid te krijgen, hebben de gezamenlijke Europese toezichthouders (‘ESA's') op 7 januari 2021 een brief[1] naar de Europese Commissie (‘EC') gestuurd met het dringende verzoek helderheid te verschaffen over de volgende onderwerpen:

 • De toepassing van SFDR op niet-EU-beheerders van beleggingsfondsen en geregistreerde abi-beheerders;
 • De toepassing van de 500 medewerkers drempel voor de verklaring over de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen voor moederondernemingen van een grote groep;
 • De betekenis van het begrip ‘promotie’ in de context van producten die ecologische of sociale kenmerken bevorderen (artikel 8);
 • De toepassing van artikel 9 van SFDR;
 • De toepassing van SFDR-productregels op portfolio's en specifieke fondsen.

Het is op zijn zacht gezegd verre van ideaal dat er zo kort voor 10 maart 2021 nog zoveel onzekerheid bestaat over de toepassing van de SFDR. Te meer omdat de antwoorden een grote impact kunnen hebben. Met grote belangstelling wordt dan ook uitgekeken naar wanneer en hoe de EC zal reageren.

Onderzoek AFM naar duurzaamheidsinformatie in fondsprospectussen

Nederlandse beheerders van beleggingsfondsen (met uitzondering van beheerders die vallen onder het registratieregime) ontvangen op korte termijn een informatieverzoek van de Autoriteit financiële Markten (“AFM"), waarin zal worden gevraagd om het prospectus en de locatie van duurzaamheidsinformatie toe te sturen. Dit informatieverzoek ziet zowel op ‘duurzame’ als ‘niet-duurzame’ fondsen.

In het prospectus dient voor elk fonds informatie te staan over de manier waarop er rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s. Deze informatie zal uiterlijk 10 maart 2021 bij de AFM moeten worden aangeleverd. Wanneer beheerders op basis van de SFDR-vereisten informatie in hun prospectus aanpassen dan wel toevoegen, is hiervoor geen voorafgaande goedkeuring van de AFM nodig. Wel zal de AFM met haar onderzoek en op doorlopende basis toetsen of de vereisten worden nageleefd. Dit geldt zowel voor de informatie in het prospectus als de overige vereisten die voortkomen uit de SFDR.[3]

Impact SFDR op (Fund) Prospectus Assurance volgens de NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft in haar notitie over aanvullende toelichtingseisen voor het prospectus van beheerders van ICBE's en beleggingsinstellingen aangegeven dat zij verwachten dat de vereisten van de SFDR leiden tot  materiële wijzigingen van het prospectus en hierdoor een nieuw assurance rapport benodigd is. Reden hiervoor is dat in het prospectus moet worden toegelicht in welke mate duurzaamheid door de ICBE of beleggingsinstelling wordt gepromoot (artikel 6, 8 of 9 SFDR). De NBA geeft daarbij aan dat de beheerder verantwoordelijk is voor het bepalen in hoeverre de wijzigingen materieel zijn.[4]

Vertraging publicatie gedelegeerde Taxonomieverordening

De publicatie van de gedelegeerde Taxonomie verordening is vertraagd. Reden hiervoor is dat de EC meer tijd nodig heeft om de grote hoeveelheid commentaren op het ontwerpvoorstel te bestuderen en te verwerken. Hoewel er overweldigende steun is voor vooruitstrevende screeningscriteria, zijn er vanuit het bedrijfsleven en sommige EU-lidstaten fundamentele bezwaren tegen bijvoorbeeld het uitsluiten van aardgas als ‘groene transitiebrandstof’.[5] De vraag is of dit tot een vertraging van de implementatie deadline van de Taxonomie zal leiden.

De gedelegeerde verordening vloeit voort uit de Taxonomie verordening en bevat technische screeningscriteria om te bepalen of een economische activiteit een substantiële bijdrage levert aan de klimaatadaptatie- of mitigatie en geen ernstige afbreuk doet aan één van de andere Europese milieudoelstellingen.

ACM publiceert leidraad over duurzaamheidsclaims 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft 5 vuistregels opgesteld voor duurzaamheidsclaims die bedrijven gebruiken bij de verkoop van hun producten en diensten[6]. Deze dragen bij aan het vertrouwen van consumenten in duurzame producten en diensten en voorkomen misleidende duurzaamheidsclaims. Basis voor de leidraad is de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.

De 5 vuistregels zijn: 

 1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft;
 2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel;
 3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn;
 4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf;
 5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend.

De ACM gaat starten met handhaven. Misleidende duurzaamheidsclaims kunnen worden beboet.5   

Interesse?

Met onze dienst ESG-transformatie helpt 4ESG Consulting uw organisatie met het voldoen aan duurzaamheidswetgeving waaronder de SFDR. Heeft u interesse of vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact met ons op.

Bronnen:

[1] Priority issues relating to SFDR application, Joint Committee of the ESAs, 7 januari 2021​.

[2] EU regulators to scale down anti-greenwash disclosure rules, Responsible Investor, 27 januari 2021.​

[3] Onderzoek naar duurzaamheidsinformatie in fondsprospectussen, AFM, 29 januari 2021.

[4] Impact Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) op (Fund) Prospectus Assurance engagements, NBA, 26 januari 2021.

[5] Brussels postponed green finance rules after 10 EU states wielded veto, Euractiv, 29 januari 2021.

[6] Leidraad Duurzaamheidsclaims, ACM, 28 februari 2021.