Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Het tweesnijdende zwaard van certificering voor biologische producten: balanceren tussen authenticiteit en toegankelijkheid voor ondernemers

Gepubliceerd op: 28-01-2024

In de wereld van biologische producten speelt certificering een cruciale rol. Het garandeert consumenten de authenticiteit van biologische producten, maar recente ontwikkelingen binnen de EU-wetgeving hebben geleid tot bezorgdheid onder ondernemers. De implementatie van de EU-verordening (EU 2018/848) inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten (hierna: “Bio-verordening) stelt strenge eisen aan de certificering van biologische producten, wat een aanzienlijke impact heeft op bedrijven, vooral op kleinere verkooppunten.

Certificeringsplicht en uitdagingen

De certificeringsplicht is voortgekomen uit een streven om alle risico's op fraude met biologische producten uit te sluiten. Dit heeft geresulteerd in meerdere controles en vereisten, wat een aanzienlijke administratieve en financiële last legt op ondernemers, vooral op degenen die zowel biologische als niet-biologische producten verkopen. De kosten voor het naleven van deze regels kunnen disproportioneel hoog zijn, wat vooral kleine ondernemers raakt.

Gevolgen voor het Aanbod van Biologische Producten

De hoge regeldruk van de Bio-verordening kan ertoe leiden dat ondernemers stoppen met de verkoop van gecertificeerde biologische producten of overstappen op alternatieve, biologisch klinkende labels. Daarnaast stimuleren de regels het gebruik van meer verpakkingsmateriaal, zoals plastic, omdat biologische producten vaak alleen nog voorverpakt worden aangeboden. Dit staat haaks op de duurzaamheidsprincipes die veelal geassocieerd wordt met biologische producten.

Adviezen van het ATR

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft aanbevolen de gevolgen van deze regelgeving grondig in beeld te brengen. Er wordt geadviseerd om ondernemers meer te betrekken bij de totstandkoming van dergelijke regelgeving en te onderzoeken of de regels kunnen worden aangepast om de nalevingskosten te verlagen.

Onderzoek en Quick Scan

Een onderzoek uitgevoerd door Panteia heeft uitgewezen dat de Bio-verordening onevenredig zware gevolgen heeft voor kleine, gemengde verkooppunten. Deze Quick Scan onderstreept het belang van het in kaart brengen van de praktische impact van deze regelgeving.

Conclusie

De huidige EU-regelgeving rond de certificering van biologische producten is een dubbelzijdig zwaard. Enerzijds garandeert het de authenticiteit van biologische producten, maar anderzijds legt het een zware last op ondernemers, vooral de kleinere. Het is cruciaal dat de EU en nationale overheden de regeldruk van deze wetgeving heroverwegen en aanpassen om een evenwichtige, werkbare oplossing voor alle partijen te vinden.